کاغذ

کاغذهای مورد استفاده در مصارف اداری با اندازه‌های استاندارد و با نامگذار‌ی‌های ثابتی تولید می‌شوند. در جدول زیر اندازه‌های استاندارد برای سری کاغذ A را مشاهده می‌نمایید:

علاوه بر ابعاد به میلیمتر و اینچ، ابعاد کاغذ بر اساس پیکسل نیز در جدول زیر قابل مشاهده است. لازم به ذکر است که تعداد پیکسل وابسته به وضوح چاپ است که در دو ستون برای چاپ 300DPI و 600DPI ذکر شده است.

از میان اندازه‌های سری A کاغذ A4 و A5 بیش از سایر اندازه‌ها شناخته شده و مورد استفاده می‌باشند.

نوع کاغذاندازه به میلیمتراندازه به اینچپیکسل ۳۰۰dpiپیکسل ۶۰۰dpi
4A02378 × 1682 میلی‌متر93.6 × 66.2 اینچ19,860 x 28,08039,720 x 56,160
2A01682 × 1189 میلی‌متر66.2 × 46.8 اینچ14,040 x 19,86028,080 x 39,720
A01189 × 841 میلی‌متر46.8 × 33.1 اینچ9,930 x 14,04019,860 x 28,080
A1841 × 594 میلی‌متر33.1 × 23.4 اینچ7,020 x 9,93014,040 x 19,860
A2594 × 420 میلی‌متر23.4 × 16.5 اینچ4,950 x 7,0209,900 x 14,040
A3420 × 297 میلی‌متر16.5 × 11.7 اینچ3,510 x 4,9507,020 x 9,900
A4297 × 210 میلی‌متر11.7 × 8.3 اینچ2,490 x 3,510
4,980 x 7,020
A5210 × 148 میلی‌متر8.3 × 5.8 اینچ1,740 x 2,490
3,480 x 4,980
A6148 × 105 میلی‌متر5.8 × 4.1 اینچ1,230 x 1,7402,460 x 3,480
A7105 × 74 میلی‌متر4.1 × 2.9 اینچ870 x 1,2301,740 x 2,460
A874 × 52 میلی‌متر2.9 × 2.0 اینچ600 x 8701200 x 1,740
A952 × 37 میلی‌متر2.0 × 1.5 اینچ450 x 600900 x 1200
A1037 × 26 میلی‌متر1.5 × 1.0 اینچ300 x 450600 x 900

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *