گره یا نات دریایی( Knot ) یک واحد اندازه‌گیری سرعت برای کشتی‌ها و اجسام شناور در آب است. این واحد معادل ۱۸۵۲ متر در ساعت است و هرچند یک واحد استاندارد نیست، به طور قابل توجهی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کشتی

جدول تبدیل گره یا نات دریایی به کیلومتر بر ساعت

گره دریایی( Knot ) کیلومتر در ساعت گره دریایی( Knot ) کیلومتر در ساعت
۱ ۱.۸۵۲ ۵۱ ۹۴.۴۵۲
۲ ۳.۷۰۴ ۵۲ ۹۶.۳۰۴
۳ ۵.۵۵۶ ۵۳ ۹۸.۱۵۶
۴ ۷.۴۰۸ ۵۴ ۱۰۰.۰۰۸
۵ ۹.۲۶ ۵۵ ۱۰۱.۸۶
۶ ۱۱.۱۱۲ ۵۶ ۱۰۳.۷۱۲
۷ ۱۲.۹۶۴ ۵۷ ۱۰۵.۵۶۴
۸ ۱۴.۸۱۶ ۵۸ ۱۰۷.۴۱۶
۹ ۱۶.۶۶۸ ۵۹ ۱۰۹.۲۶۸
۱۰ ۱۸.۵۲ ۶۰ ۱۱۱.۱۲
۱۱ ۲۰.۳۷۲ ۶۱ ۱۱۲.۹۷۲
۱۲ ۲۲.۲۲۴ ۶۲ ۱۱۴.۸۲۴
۱۳ ۲۴.۰۷۶ ۶۳ ۱۱۶.۶۷۶
۱۴ ۲۵.۹۲۸ ۶۴ ۱۱۸.۵۲۸
۱۵ ۲۷.۷۸ ۶۵ ۱۲۰.۳۸
۱۶ ۲۹.۶۳۲ ۶۶ ۱۲۲.۲۳۲
۱۷ ۳۱.۴۸۴ ۶۷ ۱۲۴.۰۸۴
۱۸ ۳۳.۳۳۶ ۶۸ ۱۲۵.۹۳۶
۱۹ ۳۵.۱۸۸ ۶۹ ۱۲۷.۷۸۸
۲۰ ۳۷.۰۴ ۷۰ ۱۲۹.۶۴
۲۱ ۳۸.۸۹۲ ۷۱ ۱۳۱.۴۹۲
۲۲ ۴۰.۷۴۴ ۷۲ ۱۳۳.۳۴۴
۲۳ ۴۲.۵۹۶ ۷۳ ۱۳۵.۱۹۶
۲۴ ۴۴.۴۴۸ ۷۴ ۱۳۷.۰۴۸
۲۵ ۴۶.۳ ۷۵ ۱۳۸.۹
۲۶ ۴۸.۱۵۲ ۷۶ ۱۴۰.۷۵۲
۲۷ ۵۰.۰۰۴ ۷۷ ۱۴۲.۶۰۴
۲۸ ۵۱.۸۵۶ ۷۸ ۱۴۴.۴۵۶
۲۹ ۵۳.۷۰۸ ۷۹ ۱۴۶.۳۰۸
۳۰ ۵۵.۵۶ ۸۰ ۱۴۸.۱۶
۳۱ ۵۷.۴۱۲ ۸۱ ۱۵۰.۰۱۲
۳۲ ۵۹.۲۶۴ ۸۲ ۱۵۱.۸۶۴
۳۳ ۶۱.۱۱۶ ۸۳ ۱۵۳.۷۱۶
۳۴ ۶۲.۹۶۸ ۸۴ ۱۵۵.۵۶۸
۳۵ ۶۴.۸۲ ۸۵ ۱۵۷.۴۲
۳۶ ۶۶.۶۷۲ ۸۶ ۱۵۹.۲۷۲
۳۷ ۶۸.۵۲۴ ۸۷ ۱۶۱.۱۲۴
۳۸ ۷۰.۳۷۶ ۸۸ ۱۶۲.۹۷۶
۳۹ ۷۲.۲۲۸ ۸۹ ۱۶۴.۸۲۸
۴۰ ۷۴.۰۸ ۹۰ ۱۶۶.۶۸
۴۱ ۷۵.۹۳۲ ۹۱ ۱۶۸.۵۳۲
۴۲ ۷۷.۷۸۴ ۹۲ ۱۷۰.۳۸۴
۴۳ ۷۹.۶۳۶ ۹۳ ۱۷۲.۲۳۶
۴۴ ۸۱.۴۸۸ ۹۴ ۱۷۴.۰۸۸
۴۵ ۸۳.۳۴ ۹۵ ۱۷۵.۹۴
۴۶ ۸۵.۱۹۲ ۹۶ ۱۷۷.۷۹۲
۴۷ ۸۷.۰۴۴ ۹۷ ۱۷۹.۶۴۴
۴۸ ۸۸.۸۹۶ ۹۸ ۱۸۱.۴۹۶
۴۹ ۹۰.۷۴۸ ۹۹ ۱۸۳.۳۴۸
۵۰ ۹۲.۶ ۱۰۰ ۱۸۵.۲

نظر شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *