گره یا نات دریایی( Knot ) یک واحد اندازه‌گیری سرعت برای کشتی‌ها و اجسام شناور در آب است. این واحد معادل ۱۸۵۲ متر در ساعت است و هرچند یک واحد استاندارد نیست، به طور قابل توجهی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کشتی

جدول تبدیل گره یا نات دریایی به کیلومتر بر ساعت

گره دریایی( Knot ) کیلومتر در ساعت گره دریایی( Knot ) کیلومتر در ساعت
۱ ۱.۸۵۲ ۴۱ ۷۵.۹۳۲
۲ ۳.۷۰۴ ۴۲ ۷۷.۷۸۴
۳ ۵.۵۵۶ ۴۳ ۷۹.۶۳۶
۴ ۷.۴۰۸ ۴۴ ۸۱.۴۸۸
۵ ۹.۲۶ ۴۵ ۸۳.۳۴
۶ ۱۱.۱۱۲ ۴۶ ۸۵.۱۹۲
۷ ۱۲.۹۶۴ ۴۷ ۸۷.۰۴۴
۸ ۱۴.۸۱۶ ۴۸ ۸۸.۸۹۶
۹ ۱۶.۶۶۸ ۴۹ ۹۰.۷۴۸
۱۰ ۱۸.۵۲ ۵۰ ۹۲.۶
۱۱ ۲۰.۳۷۲ ۵۱ ۹۴.۴۵۲
۱۲ ۲۲.۲۲۴ ۵۲ ۹۶.۳۰۴
۱۳ ۲۴.۰۷۶ ۵۳ ۹۸.۱۵۶
۱۴ ۲۵.۹۲۸ ۵۴ ۱۰۰.۰۱
۱۵ ۲۷.۷۸ ۵۵ ۱۰۱.۸۶
۱۶ ۲۹.۶۳۲ ۵۶ ۱۰۳.۷۱
۱۷ ۳۱.۴۸۴ ۵۷ ۱۰۵.۵۶
۱۸ ۳۳.۳۳۶ ۵۸ ۱۰۷.۴۲
۱۹ ۳۵.۱۸۸ ۵۹ ۱۰۹.۲۷
۲۰ ۳۷.۰۴ ۶۰ ۱۱۱.۱۲
۲۱ ۳۸.۸۹۲ ۶۱ ۱۱۲.۹۷
۲۲ ۴۰.۷۴۴ ۶۲ ۱۱۴.۸۲
۲۳ ۴۲.۵۹۶ ۶۳ ۱۱۶.۶۸
۲۴ ۴۴.۴۴۸ ۶۴ ۱۱۸.۵۳
۲۵ ۴۶.۳ ۶۵ ۱۲۰.۳۸
۲۶ ۴۸.۱۵۲ ۶۶ ۱۲۲.۲۳
۲۷ ۵۰.۰۰۴ ۶۷ ۱۲۴.۰۸
۲۸ ۵۱.۸۵۶ ۶۸ ۱۲۵.۹۴
۲۹ ۵۳.۷۰۸ ۶۹ ۱۲۷.۷۹
۳۰ ۵۵.۵۶ ۷۰ ۱۲۹.۶۴
۳۱ ۵۷.۴۱۲ ۷۱ ۱۳۱.۴۹
۳۲ ۵۹.۲۶۴ ۷۲ ۱۳۳.۳۴
۳۳ ۶۱.۱۱۶ ۷۳ ۱۳۵.۲
۳۴ ۶۲.۹۶۸ ۷۴ ۱۳۷.۰۵
۳۵ ۶۴.۸۲ ۷۵ ۱۳۸.۹
۳۶ ۶۶.۶۷۲ ۷۶ ۱۴۰.۷۵
۳۷ ۶۸.۵۲۴ ۷۷ ۱۴۲.۶
۳۸ ۷۰.۳۷۶ ۷۸ ۱۴۴.۴۶
۳۹ ۷۲.۲۲۸ ۷۹ ۱۴۶.۳۱
۴۰ ۷۴.۰۸

نظر شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *